banner

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุทำอะไร?

ปัจจุบันทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุได้มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการที่ครอบคลุม 4 ปัญหาหลักของผู้สูงอายุอาทิเช่น โครงการส่งเริ่มความมั่นคงทางรายได้ ,โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านงานพัฒนาผู้สูงอายุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , โครงการลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติ และงานทางด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมสิทธิ
และความมั่นคงทางรายได้

ครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านงานพัฒนาผู้สูงอายุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการลดความเสี่ยง
ทางภัยพิบัติ

งานทางด้านการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ

ร่วมบริจาคเพื่อผู้สูงอายุยากไร้ และด้อยโอกาศ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการดูแลและสนับสนุนผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาศในพื้นที่ทำงานของทางมูลนิธิฯ โดยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านบริจาคมาทางมูลนิธิฯจะได้นำไปทำกิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ และช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาศต่อไป

สนใจร่วมบริจาค

ดูรายละเอียดวิธีการบริจาคคลิ๊กเลย

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ 12 ข้อ

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ 12 ข้อ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้ถูกนำมาทำเป็นในรูปแบบของการ์ตูนทำให้อ่านเข้าใจได้ง่ายและเหมาะแก่การนำไปเผยแพร่ต่อ ท่านสามารถดาวโหลดเก็บไว้ได้ฟรีจากลิงค์ด่านล่างนี้เลยครับ

วารสารเสียงผู้สูงอายุ

นิตยสารเสียงผู้สูงอายุมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอเรื่องราวของผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อสังคม รวมทั้งนำเรื่องราวเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมานำเสนอ ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวผู้สูงอายุและชุมชน และผลักดันให้สังคมเกิดความตระหนักในประเด็นผู้สูงอายุ อันจะเป็นผลให้เกิดการตื่นตัว และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น