การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสมาคมชมรมผู้สูงอายุอาเซียน

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสมาคมชมรมผู้สูงอายุอาเซียน และยกร่างข้อเสนอแนะต่อปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยผู้สูงอายุ

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป (EU) และ KOICA
ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสมาคมชมรมผู้สูงอายุอาเซียน และยกร่างข้อเสนอแนะต่อปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยผู้สูงอายุ ขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 การประชุมในครั้งนี้ได้มีผู้แทนจากชมรม สมาคม สมาพันธ์ผู้สูงอายุจาก 5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เมียนมา และไทย จำนวน 22 คน เข้าร่วม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในประเด็นผู้สูงอายุต่อสาธารณะ และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านผู้สูงอายุในหมู่สมาชิกประเทศอาเซียนด้วยกัน รวมทั้งทบทวนเนื้อหาของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยผู้สูงอายุ ที่ได้มีการจัดทำขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (the 27th ASEAN Summit in Kuala Lumpur) เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาจากการร่วมหารือเพื่อทบทวนเนื้อหาของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยผู้สูงอายุ คณะผู้แทนผู้สูงอายุจากชาติต่างๆ ได้เห็นพ้องในหลักการและสาระสำคัญโดยรวมของปฏิญญา ที่แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ แต่ทั้งนี้ คณะผู้แทนผู้สูงอายุได้ให้ข้อสังเกตว่าในปฏิญญาฉบับนี้ยังขาดประเด็นเรื่องความคุ้มครองทางสังคมและระบบบำนาญ อันเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันร่างข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สำหรับแผนปฏิบัติงานในอนาคตภายใต้กรอบปฏิญญาดังกล่าว เพื่อนำไปเสนออย่างเป็นทางการต่อที่ประชุมองค์กรผู้สูงอายุอาเซียน  (ASEAN OPO meeting) ณ ประเทศกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2559 ต่อไป

FD254785“นโยบายรัฐด้านความคุ้มครองทางสังคม นับว่าเป็นกลไกสำคัญในการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมในสังคมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศในอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานโยบายด้านความคุ้มครองทางสังคม โดยจะเห็นได้จากการที่มีการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการคุ้มครองทางสังคม จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ประเด็นความคุ้มครองทางสังคมและระบบบำนาญ ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยผู้สูงอายุ ในฐานะของตัวแทนผู้สูงอายุอาเซียน คาดหวังว่าประเด็นความคุ้มครองทางสังคมและระบบบำนาญ จะถูกรวมอยู่ในแผนการดำเนินงานระดับภูมิภาคของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยผู้สูงอายุ”

คุณอุษา เขียวรอด ผู้จัดการโครงการภูมิภาค องค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค (HelpAge International East Asia Pacific) กล่าวสมาคมชมรมผู้สูงอายุ (OPAs) เป็นองค์กระดับชุมชนของผู้สูงอายุ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน ที่มีอยู่มากกว่า 1,700 องค์กรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยได้รับการยอมรับจากผู้นำอาเซียนในฐานะขององค์กรที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภูมิภาค