การสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

การสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2560 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เพื่อสร้างความตระหนัก และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวม และในระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ)

รวมถึงประเมินแผนสิทธิมนุษยชน ในฉบับที่ผ่านมาและระดมสมองสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 4 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมการจัดทำวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน

โดยกระบวนการจัดทำแผนฯ นี้ จะจัดให้มีเวทีสัมมนาในทุกภาคของประเทศ เพื่อยกร่างแผน และจัดประชุมวิพากย์ เมื่อแล้วเสร็จจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบ และประกาศใช้ อย่างเป็นทางการ ใน ปี พ.ศ. 2561 ต่อไป

ในส่วนของกรอบงานด้านผู้สูงอายุ ได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาเรื่องการเข้าถึงสิทธิ ความเหลื่อมล้ำ การถูกละเมิด และการขาดการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ ในนโยบายทางด้านสิทธิ ที่สอดคล้องกับโครงสร้าง สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ และสวัสดิการ สำหรับสังคมผู้สูงวัย

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ เทศบาล สถาบันการศึกษา เครือข่ายชนเผ่า เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้พิการ เครือข่ายสตรี เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และสื่อมวลชน เป็นต้น