กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงภัยพิบัติกับชมรมผู้สูงอายุและชุมชน

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงภัยพิบัติกับชมรมผู้สูงอายุและชุมชน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ พื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมคืนข้อมูลและถอดบทเรียนกับชุมชน  มีกลุ่มเป้าหหมายเข้าร่วม อาทิ ชมรมผูู้สูงอายุ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครู นักเรียน อาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีการนำเสนอทบทวนการทำกิจกรรมที่ผ่านมา และมีการระดมความคิดเห็นในประเด็น 1.การเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จ ข้อท้าท้ายที่เกิดขึ้นระหว่าง3 ปีที่ผ่านมา  2.แผนบริหารจัดการภัยในชุมชนและระบบในชุมชน   3.กลไกต่างๆทั้งกลุ่มในชุมชนและภายนอกชุมชน เพื่อเป็นการทบทวนและถอดบทเรียนรู้สู่การวางแผนในการต่อยอดในงานพัฒนาต่อไป

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก