ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด

การสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

การสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2560 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เพื่อสร้างความตระหนัก และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวม และในระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ) รวมถึงประเมินแผนสิทธิมนุษยชน ในฉบับที่ผ่านมาและระดมสมองสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 4 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมการจัดทำวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน โดยกระบวนการจัดทำแผนฯ นี้ จะจัดให้มีเวทีสัมมนาในทุกภาคของประเทศ เพื่อยกร่างแผน และจัดประชุมวิพากย์ เมื่อแล้วเสร็จจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบ และประกาศใช้ อย่างเป็นทางการ ใน ปี พ.ศ. 2561 ต่อไป ในส่วนของกรอบงานด้านผู้สูงอายุ ได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาเรื่องการเข้าถึงสิทธิ ความเหลื่อมล้ำ การถูกละเมิด และการขาดการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ ในนโยบายทางด้านสิทธิ ที่สอดคล้องกับโครงสร้าง สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ และสวัสดิการ สำหรับสังคมผู้สูงวัย […]

สรุปผลงานและความสำเร็จของโครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย

สรุปผลงานและความสำเร็จของโครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทยในสี่ปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล และ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายระดับชาติฯครั้งสุดท้าย เพื่อสรุปผลงานและความสำเร็จของโครงการในสี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในการดำเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม”

เรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  “ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม” ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำรองที่นั่ง โทร. 02-681-1883

วันผู้สูงอายุสากล “พลังสูงวัย ร่วมพัฒนาสังคมไทย ไร้วยาคติ”

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ร่วมกับ องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ภาคีภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ได้จัดงานวันผู้สูงอายุสากล “พลังสูงวัย ร่วมพัฒนาสังคมไทย ไร้วยาคติ”

ประกาศ!!! รับข้อเสนอจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประเมินผลโครงการ

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และ HelpAge International ดำเนินงานโครงการสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย สนับเงินทุนโดยสหภาพยุโรป ระยะเวลา 4 ปี

จากสะเมิงใต้ สู่ออนใต้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการเพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะเมิงใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงานด้านบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.แม่ผาแหน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยเน้นสุขภาวะประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ “โครงการสล่าใจบุญ นายทุนใจดี” บริจาคทุนเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพห้องน้ำให้เอื้อต่อสภาวะกายของผู้สูงอายุ จำนวน 55 หลัง การจัดตั้งกองทุนออกซิเจน กองทุนออมวันละบาท (กองทุนสวัสดิการชุมชน) เป็นต้น นอกจากนั้นวิทยากรยังได้แนะแนวทางการระดมทุนจากในชุมชน โดยเริ่มจากตนเอง ซึ่งเน้นการทำความเข้าใจและผสานความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชน กิจกรรมดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป (EU)