บรรยากาศงานประชุมปฏิรูปสลากเพื่อสังคม 19-12-57

ทางมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับมูลนิธิพัฒนางานชผู้สูงอายุได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัขัติสลากเพื่อสังคมฉบับประชาชนและการขับเคลื่อนบำนาญแห่งชาติ ณ.โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 โดยการประชุมครั้งนี้ได้ถกกันในหัวข้อเรื่อง

DSC_6778ทำไมต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลาก” โดยการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรที่มีความเป็นธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ ปรับปรุงระบบการจำหน่ายสลากที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม กำหนดให้ต้องจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกสลากมาให้ใช้ในเรื่องการพัฒนาสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาศ คนพิการและสตรี รวมทั้งให้ชุมชนท้องถิ่นพึ่งตนเองได้ รวมทั้งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก เยาวชนและผู้ซื้อสลาก จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

DSC_6859ส่วนในภาคบ่าย หลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการเข้ามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของ กระบวนการสร้างความเข้าใจแบะภาระกิจของภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค,การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนในพื้นที่,แนวทางการทำงานของเครือข่าย และกระบวนการสร้างความเข้าใจในระบบบำนาญแห่งชาติ ทั้งนี้ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนซักถามจากกลุ่มสามาชิกที่เข้าร่วมงานครั้งนี้อีกด้วย

ดูภาพเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่