บั๊ดดี้โฮมแคร์

"บั๊ดดี้โฮมแคร์" เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2012 โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย มีพันธกิจทางสังคมสามประการคือ: ประการแรกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส (เน้นเยาวชน) โดยการให้การฝึกอบรมเพื่อทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ประการที่สองเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีกำลังจ้างผู้ดูแลจ่ายเงินในราคาที่เหมาะสมและได้รับการดูแลที่มีคุณภาพสูง  ประการที่สามเพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุด้อยโอกาสที่ไม่สามารถจ้างผู้ดูแลได้

สถานะทางกฎหมาย: ปัจจุบัน บั๊ดดี้โฮมแคร์ ดำเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลพัฒนางานผู้สูงอายุ FOPDEV และกำลังอยู่ในขั้นตอนของการจดทะเบียนเพื่อแยกตัวออกมาเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นอิสระ ซึ่งกำลังจะแล้วเสร็จเมื่อกฎหมายธุรกิจเพื่อสังคมของไทยประกาศใช้ (คาดว่า จะเป็นช่วงกลางปี 2016 ; ขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการที่มีการนำเสนอในเดือนมีนาคม 2016)

สไลด์2

รูปแบบ ธุรกิจ

เป้าหมายหนึ่งของโครงการนี้คือเพื่อลดปัญหาการขาดโอกาสในการทำงานที่เยาวชนด้อยโอกาสเผชิญอยู่ ในการฝึกอบรมรอบแรกกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนจากชุมชนห่างไกลซึ่งจะได้รับโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อไปทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณวุฒิและมีคุณภาพ

การอบรมจัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) หลักสูตร 420 ชั่วโมงเป็นเวลาสามเดือน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม (150 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อเดือน) และได้รับอีกเดือนละ 40 เหรียญสหรัฐเป็นค่าที่พักและค่าใช้จ่ายประจำวัน

             เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และหากมีคุณสมบัติครบถ้วน Buddy Homecare จะจัดหางานให้โดยการโฆษณาในกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้รับทราบบริการดังกล่าว เงินเดือนที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจะอยู่ในช่วง 250-450 เหรียญสหรัฐขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการให้บริการการดูแลที่จำเป็น ผู้รับการอบรมทุกคนจะต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมในอัตรา 35 เหรียญสหรัฐต่อเดือนเป็นเวลาประมาณ 3 ปี วิธีนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการฝึกอบรมผู้ดูแลรุ่นต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามมีความยืดหยุ่นในการชำระหนี้ถ้าผู้ดูแลไม่สามารถจ่ายได้ในเดือนใด ก็ให้ทำบันทึกไว้กับมูลนิธิ ฯ และให้กลับมาชำระเงินคืนเมื่อสามารถที่จะทำชำระได้ ในทางกลับกันผู้ผ่านการอบรมจะได้รับการส่งเสริมแต่ไม่ใช่การบังคับเพื่อให้เข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งเป็นบริการให้เปล่าเพื่อผู้สูงอายุด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้ในปัจจุบันมีอาสาสมัคร 111คน ให้การดูแลไปอยู่เป็นเพื่อนและให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ  217 คน ทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิของ BUDDY Homecare ได้จัดบริการให้แก่โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในการตรวจสุขภาพพื้นฐาน ( วัดความดันโลหิต วัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดความสูงและชั่งน้ำหนัก) ประเมินความต้องการของผู้สูงอายุและให้คำแนะนำเพื่อ ปรับปรุงการดูแลผู้สูงอายุแก่ญาติ และอาสาสมัคร ผู้ดูแลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายวันสำหรับเป็นค่าบริการในโครงการนี้

ประสบการณ์ในปัจจุบัน

ระยะที่1 ปี 2012

ในปี 2012 ทุน 1,650 USD จาก Unltd Thailand ใช้ในการสำรวจตลาด

ระยะที่ 2 ปี 2013

ในปี 2013 ใช้ในการฝึกอบรมหกเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ2 คน ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก Unltd Thailand  โดยรับการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุเอกชน ที่แม่โจ้เชียงใหม่

การให้บริการ

"บั๊ดดี้โฮมแคร์" มีบริการสองประเภท ประเภทแรกคือบริการเต็มเวลา โดยดูแล 8 ชั่วโมง ต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 300 และ 475 เหรียญสหรัฐต่อเดือนขึ้นอยู่กับระดับของการดูแลที่จำเป็น ประเภทที่สองดูแล 2 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 130 เหรียญสหรัฐต่อเดือน ปัจจุบันมีเพียงประเภทแรกคือดูแลเต็มเวลาที่ขายได้ ลูกค้าส่วนใหญ่จะจับคู่กับผู้ดูแลคนเดียวและชอบข้อตกลงนี้

บริการ บั๊ดดี้โฮมแคร์ มีการโฆษณาในสื่อสังคม (Facebook), ไทย จำกัด บริการบรอดคาสติ้ง (พีบีเอส) และโบรชัวร์

ปัจจุบันทางโครงการมีรายชื่อลูกค้าที่กำลังรอรับบริการ 32 ราย แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการบริการดังกล่าวสูง

การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจเพื่อสังคม (SROI) และการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA)

ใช้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้รับการดูแล 8 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ และจะวัดหลังจากการดำเนินการ 6 สัปดาห์

 

Untitled-1

แผนในปัจจุบันและอนาคต : ระยะที่ 4