ประกาศ!!! รับข้อเสนอจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประเมินผลโครงการ

jobมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และ HelpAge International ดำเนินงานโครงการสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย สนับเงินทุนโดยสหภาพยุโรป ระยะเวลา 4 ปี เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ มีนาคม 2556 มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทางด้านการประเมินผลโครงการสิ้นสุดโครงการ ขอเรียนเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจ ติดต่อขอรับหนังสือเชิญ และ เอกสารประกอบ ที่เป็นเงื่อนไขข้อตกลงในการประเมินผลโครงการ และ เอกสารเผยแพร่โครงการ ได้ที่

คุณณัญธฬํศกมล เกิดมีทรัพย์ ผู้ช่วยโครงการ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
โทรศัพท์มือถือ 08 1882 1569 โทรศัพท์ 053 215 671
ในระหว่างเวลา 09-00-17.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2559 นี้