ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ พลังผู้สูงวัย ร่วมสร้างชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ภายใต้การสนับสนุนโดย มูลนิธิพรูเด็นซ์ (Prudence Foundation)

ขอเชิญส่งโครงการริเริ่มใหม่ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและคนหลากหลายวัยในชุมชน

ในกิจกรรมที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุบนท้องถนน และเพิ่มความปลอดภัยในระดับชุมชน

งบประมาณริเริ่มโครงการไม่เกิน 50,000 บาท

เงื่อนไขการสมัคร

1. สมัครเป็นกลุ่ม/ชมรม/ชุมชน หรือ องค์กรระดับชุมชน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการอย่างน้อย 3 คน
2. มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
3. มีสมาชิกในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ
4. เป็นโครงการริเริ่มที่มุ่งศึกษา และจัดการเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้ในระดับชุมชน
– การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
– การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
– การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการช่วยเหลือฉุกเฉิน และการกู้ชีพกู้ภัย
5. สามารถเสนอได้มากกว่า 1 โครงการ แต่ทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุขอสงวนสิทธิ์การเลือกอนุมัติบางโครงการที่เหมาะสมเท่านั้น

วิธีสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครรับข้อเสนอโครงการฯ
2. ส่งเอกสารใบสมัครในรูปแบบ PDF หรือ Word พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น เอกสารนำเสนอโครงการ ในรูปแบบ PowerPoint สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผิดชอบโครงการ และรูปถ่าย ส่งมาที่ info@fopdev.or.th
3. กรณีส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ กรุณาส่ง มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เลขที่ 388 (6) ซ.17 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 วงเล็บมุมซองว่า “ข้อเสนอโครงการ”

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณชาญยุทธ เทพา (ผู้จัดการโครงการ)
โทร. 081 972 1056
อีเมล์ chanyuth@fopdev.or.th
Facebook: chanyuth
ไลน์ไอดี: @chanyuth
หรือ
คุณเกษริน กันทะอินทร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ)
โทร. 088 427 2256
อีเมล์ kadsarin@fopdev.or.th
Facebook: kadsarin Kunthain
ไลน์ไอดี: @Kwan