ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง 08-01-58

วันที่ 8 มกราคม 2558 ทีม DRR ได้ลงพื้นที่ ณ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อประชุมทบทวนกิจกรรมของโครงการลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติ กับกลุ่มผู้สูงอายุ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝางตลอด 2 ปีที่ผ่านมาและวางแผนสำหรับแนวทางการดำเนินงานในปีที่ 3/2558 การประชุมมีหน่วยงานภาคท้องถิ่นอาทิเช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ปภ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทางนายกองการบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้และได้พูดคุยถึงนโยบายคร่าวๆ ว่า “ไม่ว่าจะถูกตัดงบลงไป แต่งานด้านส่งเสริมสุขภาพ และงานด้านผู้สูงอายุ ทาง อบต จะไม่ทิ้งอย่างเด็ดขาด”

ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้สูงอายุในครั้งนี้ด้วยและได้ช่วยคิดวิเคราะห์และแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆของกลุ่มผู้สูงอายุ

ทางประธานกลุ่มผู้สูงอายุทั้ง 7 หมู่บ้านร่วมทั้ง สท. ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุของ ต.โป่งน้ำร้อน มีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างและช่วยกันคิดวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นกิจกรรมในปี 2558 ต่อไป

หลังจากประชุมเสร็จผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน