ประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายงานพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายงานพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ร่วมกับ HelpAge International จัดการประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายงานพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน มีทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาผู้สูงอายุ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีตัวอย่างที่ดีในงานพัฒนาผู้สูงอายุที่มูลนิธิฯได้ร่วมมือกับองค์กรผู้สูงอายุและภาคีดังกล่าว ในประเด็น การส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ การมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงการสร้างความตระหนักในพลังผู้สูงอายุร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และ ที่ประชุมได้พิจารณาแนะนำให้นำรูปแบบการบูรณาการนโยบายงานพัฒนาผู้สูงอายุของภาคส่วนต่างๆ โดยอาศัยชมรมผู้สูงอายุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐาน การขยายผลกรณีการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุให้ได้ใช้สิทธิประโยชน์และเข้าถึงสิทธิการบริการสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐ โดยให้ร่วมมือกันกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีนโยบายและภาระหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนางานผู้สูงอายุอยู่แล้ว การประชุมฯดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย สนับสนุนเงินทุนโดยสหภาพยุโรป