ประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายระดับชาติ (NPAC)

ประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายระดับชาติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องกรุงเทพ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าท์กรุงเทพมหานครได้มีการประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายระดับชาติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปโดยมี นายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมและมีภาคีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านนโยบายรัฐ อาทิ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สภาพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ พร้อมกับภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุในระดับชาติรับฟังผลการดำเนินงานโครงการฯและให้ข้อเสนอแนะระดับนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับประเทศเพื่องานที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

[dt_button link=”https://flic.kr/s/aHsktme27w” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”light_with_bg” bg_hover_color_style=”accent” text_color_style=”context” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม[/dt_button]