ประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายการพัฒนางานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศในงานประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายการพัฒนางานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเลควิว 3   กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยในงานนี้ทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV)ได้เชิญตัวแทนจากหลายหน่วยงานและองค์กร จากหลายภาคส่วน รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิชาการ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างอาทิเช่น

IMAG1160-2

 1. สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาคเหนือ
 6. เทศบาลนครเชียงใหม่(อปท.)
 7. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
 8. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 9. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที่ 1 จังหวัดเชียงเชียงใหม่DSC_7066
 10. องค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ (HelpAge International)
 11. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
 12. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
 13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆได้มีนโยบายและได้ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างไรบ้างและทางมูลนิธิได้มีการทำงานกับผู้สูงอายุอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุต่อไป

ดุภาพเพิ่มเติมที่นี่