ประชุมประจำเดือน โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ อ.แม่อาย 9 ม.ค 58

เมื่อวันศุกร์ที่  9 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ  ได้เดินทางไปยัง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ของชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแม่อาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นของโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ  โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติ DSC_7463จากท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมรับฟังแผนการดำเนินงานของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ทางภาคท้องถิ่นยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ อาทิเช่น การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ การเขียนโครงการขอทุนต่างๆ และการติดต่อประสานงาน เป็นต้น สำหรับวาระการประชุมเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน , ติดตามและสรุปผลของชมรมฯ ในปี พ.ศ 2557 ที่ผ่านมา และได้ร่วมจัดทำแนวทางการประสานแผนการดำเนินงานปี พ.ศ 2558 ของโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ระหว่าง 3 ภาคส่วนด้วยกันได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่อาย,องค์กรส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ  โดยในไตรมาศแรกนี้จะมีการสานต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และติดต่อประสานงานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอำเภอแม่อายเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการของบประมาณการจัดทำโครงการของชมรมฯ

[dt_gap height=”20″]

ชมรมผู้สูงอายุร่วมกันวิเคราะห์ต้นทุน/จุดแข็ง/จุดอ่อน และโอกาศพัฒนาของชมรมฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปี 2558 ต่อไป

ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมจัดกิจกรรม และร่วมประเมินผลเชิงบวก

บรรยากาศกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้อายุ กิจกรรมนี้เต็มไปด้วยความปิติยินดีและอิ่มเอมใจ ทั้งชมรมฯและผู้สูงอายุที่ถูกเยี่ยม

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่