ประชุมสรุปบทเรียนการซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติ 3 หมู่บ้าน

ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาทีมงานโครงการลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติได้ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล หมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนการซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติ 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านทบศอก (น้ำป่าไหลหลาก) หมู่บ้านห้วยโป่งออน (ดินโคลนถล่ม) และหมู่บ้านรักษ์ไทย (ภัยสงคราม) การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงานอาทิเช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,ผู้ใหญ่บ้านจากทั้ง 3 หมู่บ้าน , กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) เป็นต้น การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมต่างร่วมกันวิเคราะห์ถึง จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อเสนอแนะ จากการซ้อมแผนครั้งก่อนที่ผ่านมา โดยต่างเห็นตรงกันว่าควรจะสร้างความตระหนักให้ชาวบ้านในเรื่องของอันตรายจากภัยพิบัติ และควรจะมีการซ้อมแผนกันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง ถึงแม้จะเกิดหรือไม่เกิดภัยพิบัติก็ตามเพื่อที่เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจะได้ลดความเสียหายให้น้อยลง และทางหน่วยงานต่างๆยังมีข้อเสนอแนะเบื้องตนเพื่อป้องกันภัยพิบัติอาทิเช่นการปลูกหญ้าแฝก หรือปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันดินถล่มเบื้องต้นและอยากให้เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณี เข้าไปสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและให้ความรู้ความเข้าในกับทางชาวบ้านเรื่องการทำไร่เลื่อนลอย และไม่ให้ถางป่าเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงเรื่องของดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากต่อไป

[dt_gap height=”20″]

ทางผู้นำหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านร่วมกันสะท้อนประเด็นปัญหาทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน ของการซ้อมแผนที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาก็ อาทิ เรื่องการของการสื่อสารเสียงตามสายได้ยินไม่ค่อยชัดเจนและมีไม่เพียงพอเป็นต้น

ทางเจ้าหน้าที่จาก พมจ. ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งทุนและช่องทางการขอทุนเพื่อเป็นช่องทางที่จะของบประมาณมาทำงานต่างๆ