ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูอายุจังหวัดเชียงใหม่

DSC_7583เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเชิงประฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 8 โรงแรมธารินเชียงใหม่ โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี งานในครั้งนี้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้เชิญทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย โดยประเด่นในการประชุมครั้งนี้คือการนำเสนอสถานการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่และวิเคราะห์การขัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20 ปี (2545-2565) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเชียงใหม่ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธฺในการขับเคลื่อน รวมถึงการกำหนดกระบวนงาน ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า และแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในปี 2558 โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วนอาทิ ตัวแทนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประธานจากชมรมผู้สูงอายุจากอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนจากทางบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

คุณสว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุขึ้นพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของมูลนิธิที่ทำร่วมกับผู้สูงอายุรวมถึงพูดถึงแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าแผน 20 ปี

ทีมเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้และร่วมสะท้อนปัญหาของผู้สูงอายุในด้านต่างๆจากการที่ได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสกับทางผู้สูงอายุโดยตรงและได้นำปัญหาที่พบนั้นมาร่วมอภิปรายในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ประทานกลุ่มผู้สูงอายุจากเขตอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมและเสนอประเด็นปัญหาทีพบในชมรม เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

บรรยากาศในห้องประชุม มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการทำงานและแผนพัฒยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่