ผู้สูงอายุคือพลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน: เราจะก้าวไปด้วยกัน

ปีนี้เป็นปีที่องค์การสหประชาติได้มีมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) เป็นกรอบความร่วมมือในการพัฒนาระดับโลก หลังการสิ้นสุดลงของ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals- MDGs)สิ้นสุดลงในปลายปี 2558 นี้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่นครนิวยอร์ค ภายใต้ SDGs ประเทศต่างๆมีพันธะร่วมกันที่จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง “ เราจะก้าวไปด้วยกัน– Leave no one behind”

วันที่ 1 ตุลาคม ก็เป็นวันผู้สูงอายุสากล International Day of Older Persons (IDOP) และการเฉลิมฉลองปีนี้ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเมืองที่ต้องเอื้ออำนวยปลอดภัยสำหรับทุกคนรวมทั้งผู้สูงอายุ “Sustainability and age inclusiveness in the urban environment” สะท้อนแนวคิดที่จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ของ SDGs อย่างชัดเจน และอย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ รวมทั้งเป็นวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยด้วย และที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อลิมฉลองเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและสังคมไทย รวมทั้งนานาชาติต่างให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุอันเป็นที่น่ายินดียิ่ง

อย่างไรก็ตาม นอกจาก สภาพแวดล้อมเมืองที่เป็นสาระสำคัญของวันผู้สูงอายุสากลปีนี้แล้ว ยังมีประเด็นอื่นๆอีกหลายประเด็นที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ควรต้องนำมาพิจารณาในการแปลงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฎิบัติในระดับประเทศ เช่น ความมั่นคงทางรายได้ บริการสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุที่มรภาวะพึ่งพิง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ เป็นต้น และควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ รวมทั้งทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวการสูงวัยซึ่งจะมีผลต่อการวิเคราะห์ตัดสินใจในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับประเด็นผู้สูงอายุ

เนื่องในโอกาสอันสำคัญวันผู้สูงอายุสากล มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ HelpAge International และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม จะจัดกิจกรรมเวที “IDOP Talk เสียงผู้สูงอายุ”ในวันที่ 9 ตุลาคม 58 ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้แชร์ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจถึงปัญหาข้อกังวลและศักยภาพความสามารถของผู้สูงอายุ และให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้กำหนดนโยบายในระดับต่างๆ