พลังผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ การันตี 2,000 รายชื่อร่วมสนับสนุน

เนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีของชมรมผู้สูงอายุ อำเภอฝาง ทีมงานมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการการขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ ให้แก่สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุอำเภอฝาง 8 ตำบล รวม 120 คน

[dt_gap height=”10″]

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ทางชมรมผู้สูงอายุอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายระพิน อินทะพันธุ์ ประธานชมรม ได้จัดให้มีการประชุมประจำปีขึ้น เพื่อรายงานและวางแผนกิจกรรมของชมรม รวมถึงให้ความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

โดยในการประชุมครั้งนี้ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุได้รับเชิญเข้าร่วมในฐานะวิทยากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงที่มา แนวคิดและหลักการ รวมถึงแนวทางในการขับเคลื่อน “ระบบบำนาญแห่งชาติ” ทั้งในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติระบบบำนาญแห่งชาติ ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง โดยในที่ประชุมมีมติให้แต่ละชมรมมีส่วนร่วมในการรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุน ร่าง พรบ. เบื้องต้น 2,000 รายชื่อ

ในขณะที่ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ข้างหน้า สวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับอยู่ขณะนี้ จากรัฐบาล คือ เบี้ยยังชีพ ซึ่งรัฐจ่ายแบบขั้นบันได อายุ 60-69 ปี จำนวน 600 บาท อายุ 70-79 ปี จำนวน 700 บาท อายุ 80-89 จำนวน 800 บาท และ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 บาท ในสภาวะความจริง เบี้ยยังชีพไม่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุได้ เมื่อเทียบรายได้ ค่าเงิน และค่าครองชีพ ดังนั้น รัฐควรจัดสวัสดิการ เป็นหลักการสร้างหลักประกันทางรายได้เมื่อยามสูงอายุ ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วเป็นสวัสดิการที่สมศักดิ์สรี   โดยไม่ควรต่ำกว่าเส้นของความยากจน และมีการปรับเปลี่ยนอัตรารายเดือนตามสภาวะเศรษฐกิจ” นายคุณิกร ธรรมยอม วิทยากร มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ กล่าว

ข่าว : Rattikorn Yaitong
ภาพ  : Janevit Wisojsongkram

[dt_gap height=”10″]

พ่อเป็ง ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ก็ให้ความสนใจและเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

[dt_gap height=”10″]

มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน และทุกคนพร้อมจะช่วยกันรณรงค์ และยกระดับจากเบี้ยยังชีพให้เป็นบำนาญแห่งชาติต่อไป