มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยามชรา

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยามชรา”

ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยามชรา” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงร่างการศึกษาวิจัยและจัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการ “กลยุทธส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒ (จังหวัดสงขลา) วิทยากรได้แก่

๑). ศ. ดร. ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (วิทยากรหลัก) กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

๒). นางสุวัฒนา ศรีภิรมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงาน และ

๓). นายสว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่