รณรงค์ “เปลี่ยนจากเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญพื้นฐาน”

เนื่องในโอกาส วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ประกอบด้วยเครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายสลัม 4 ภาค เครือข่ายสวัสดิการชุมชน และเครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ร่วมกันจัดงานรณรงค์ "เปลี่ยนจากเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญพื้นฐาน" ขึ้น ในวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยเริ่มจากกิจกรรมรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ และเดินขบวนรณรงค์จากหน้ากระทรวงศึกษาธิการมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อยืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งทางเครือข่าย ฯ มีเรียกร้องให้รัฐจัดระบบบำนาญแห่งชาติ ดังนี้ ๑. เปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญพื้นฐาน ๒.บำนาญที่เพียงพอ ใช้เส้นความยากจน 2,600 บาทต่อปี ๓.ปฏิรูประบบภาษี ประชาชนร่วมจ่ายผ่านระบบภาษี เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม. ๔.รัฐควรมีแนวทางพัฒนาการคลังเพื่อสังคม ๕.พัฒนาระบบบำนาญในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ๖.กองทุนการออมแห่งชาติ ต้องสร้างแรงจูงใจ จัดระบบให้สอดคล้อง เพราะประชาชนทุกคนเมื่อสูงวัยต้องมีสิทธิได้รับหลักประกันทางรายได้

12986566_1144346312251600_1210207517_o