รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2558

รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2558

(Thailand NGO awards 2015)

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุได้เข้าประกวดรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย “เดอะรีซอร์สอัลลิอันซ์ ” (The Resource Alliance) สนับสนุนโดย มูลนิธิ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ในการประกวดครั้งนี้ มูลนิธิได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 องค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ในประเภท องค์กรพัฒนาเอกชนขนาดกลาง ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และอีกรางวัลหนึ่งคือรางวัล People’s Choice Award ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้รับจากผู้ที่มาร่วมงาน โดยพิจารณาจากการนำเสนอผลงานผ่านการจัดแสดง (exhibition) ในงาน ได้แก่ โปสเตอร์ เอกสาร และอื่นๆ ที่แต่ละมูลนิธิได้จัดแสดง

ในการนี้ผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 4 ท่าน ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล และรับรางวัลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่โรงแรม อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

เกณฑ์การคัดเลือกรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย

องค์กรที่สมัครเข้ารับรางวัลจะได้รับการประเมินในด้านต่างๆต่อไปนี้

  • การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล
  • การมีส่วนร่วมของกลุ่มและภาคส่วนต่างๆ
  • รูปแบบการระดมทรัพยากรที่สามารถนำไปขยายผลหรือทำซ้ำต่อได้
  • มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และ โปร่งใส
  • ผลลัพธ์จากการดำเนินงานขององค์กร
  • ความยั่งยืนขององค์กร โครงการฯ และชุมชนเป้าหมายที่ได้ดำเนินโครงการฯ

ประเภทของการเข้ารับคัดเลือก

องค์กรพัฒนาเอกชนทั่วประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้ โดยการเข้าคัดเลือกเพื่อรับรางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้:

  1. องค์กรขนาดเล็ก: มีรายได้ประจำปี 2557 ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
  2. องค์กรขนาดกลาง: มีรายได้ประจำปี 2557 ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาทถ้วน
  3. องค์กรขนาดใหญ่: มีรายได้ประจำปี 2557 มากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป

ในรอบแรกใบสมัครที่ขอเข้ารับคัดเลือกทั้งหมดจากทุกจังหวัด จะถูกพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับภูมิภาค  หลังจากนั้น คณะกรรมการระดับภูมิภาคเดินทางลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูล องค์กรที่ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาค เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาเพื่อเสนอให้เป็น องค์กรดีเด่นระดับประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการระดับประเทศตัดสินพิจารณาคัดเลือก “องค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งปี 2558” ประจำประเทศไทยต่อไป