ร่วมรณรงค์โรคเบาหวานในวันอนามัยโลก

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เนื่องในวันอนามัยโลก 7 เมษายน 2559 ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนขององค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมรณรงเรื่อง เบาหวาน: ผลกระทบที่มีต่อผู้สูงอายุ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงปัญหาของโรคเบาหวานต่อสาธารณะชน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ภาครัฐได้เล็งเห็นปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่มีต่อโรคเบาหวาน เพื่อให้เกิดแนวนโยบายในการระวัง ป้องกัน และระบบการดูแลรักษาที่ยั่งยืนต่อไป

 

“ขอให้เป็นคนที่อ่อนหวาน แต่ปราศจากโรคเบาหวาน”

กิจกรรมในวันนี้ คณะตัวแทนผู้สูงอายุจากเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 20 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ได้เข้าพบเลขานายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่ นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ และรองนายกเทศมนตรี นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม เพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลในการดูแลสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดแผนนโยบายการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืนต่อไป