วันผู้สูงอายุสากล “พลังสูงวัย ร่วมพัฒนาสังคมไทย ไร้วยาคติ”

14593572_10154433661435767_1334341996_n
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ร่วมกับ องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ภาคีภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ได้จัดงานวันผู้สูงอายุสากล “พลังสูงวัย ร่วมพัฒนาสังคมไทย ไร้วยาคติ”

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่คุณูปการผู้สูงอายุ “ผู้สูงอายุเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม” และสร้างความตระหนักต่อสังคมและสาธารณะชน ในการลดผลกระทบจากวยาคติต่อผู้สูงอายุในประเทศไทย

กิจกรรมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน จากชมรมผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนบน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา รวมถึงสื่อมวลชน ได้รับความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ดีผ่าน การแถลงการณ์ของผู้แทนผู้สูงอายุ การปาฐกถา เวทีเสวนานโยบายสาธารณะ และเวทีเสียงผู้สูงอายุ โดยเฉพาะนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ ช่วยลดวยาคติต่อผู้สูงอายุ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุต่อไป

——————————————————————–

On 1st October, Foundation for Older Persons’ Development and HelpAge International including multi-partners supported by EUROPEAN UNION organized The event on International Day of Older Persons 2016 “Older Persons’ contributions for Thai society development and stand against agesim” at Royal Park Rajapruek in Chiang Mai to promote and campaign on the contribution of older people in social development and raise awareness of public in order to decrease ageism in Thailand.

The event was successfully organized and chaired opening ceremony by Mr.Puttipong Sirimart, Deputy Governor of Chiang Mai. Over 200  participants participated in the event from older people groups in upper northern region,  government agencies, civil society organisations, education institutions and media agencies. These participants have gained both knowledge and best practices from various activities in the event. The activities are including declaration of older persons’ representatives, academic speech, public policy forum, forum on voice of older people’s groups and exhibitions. Especially exhibitions of older people’s groups including related government agencies, civil society organisation and education institution were indicated and displayed the contributions and social resources of older persons for local and national development. Thus these older persons’ contributions will promote positive images and initially raise public awareness to stand against ageism in Thailand in the near future.