สังคมไทยสูงวัยไปด้วยกัน ด้วยระบบบำนาญแห่งชาติ

[dt_gap height=”10″]
IMG_6483

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ในนามเครือข่ายผู้สูงอายุ ร่วมกับ 4 เครือข่ายภาคประชาชน อันได้แก่ื เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งรวมตัวกันในนามเครือข่ายประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ ได้จัดเวทีสาธารณะเรื่อง “สังคมไทยสูงวัยไปด้วยกัน ด้วยระบบบำนาญแห่งชาติ” เพื่อเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนระบบการจัดสวัสดิการของภาครัฐ ในด้านหลักประกันรายได้สำหรับผู้สูงวัยที่เหมาะสมในสังคมไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กรุงเทพฯ

กิจกรรมครั้งนี้เครือข่ายผู้สูงอายุ กว่า 40 คน จากเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสมาชิกกว่า 200 คน จากทุกเครือข่าย ร่วมเวทีเสวนาและนิทรรศการ เพื่อแสดงพลังสนับสนุนการรวบรวมรายชื่อมวลชนขั้นต้น 20,000 รายชื่อ เพื่อเสนอกฏหมาย “”ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. …”

 

ข่าว : ศรัณยู แก้วกันทา
ภาพ : ศรัณยู แก้วกันทา

Hey! I am first heading line feel free to change me

สังคมไทยสูงวัยไปด้วยกัน ด้วยระบบบำนาญแห่งชาติ