หารือเตรียมพื้นที่ดูงาน และชีแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่จากธุรกิจเพื่อสังคม Buddy Home Care ได้เดินทางไปยังองค์กรพัฒนาอาชีพนานาเผ่าลุ่มน้ำฝาง เพื่อเข้าร่วมหารือกับทางประธานองค์กร เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการพาคณะจาก สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งทุนหลักในการสนับสนุนโครงการธุรกิจเพื่อสังคม Buddy Home Care มาลงพื้นที่เพื่อจะได้สัมผัสและรับทราบถึงสภาพปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และในครั้งนี้เองทางทีมงาน Buddy Home Care ได้มอบหมายงานให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการให้ช่วยลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานในชุมชนสำหรับเป็นข้อมูลให้กับทางคณะจากสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ที่จะลงพื้นที่ได้รับทราบถึงข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาต่างๆใจชุมชน พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่จาก Buddy Home Care ยังได้นัดหมายกับนักเรียนทุนถึงวันปฐมนิเทศ และวันเปิดภาคเรียนอีกด้วย

[dt_gap height=”20″]

หารือกับประธานองค์กรพัฒนาอาชีพนานาเผ่าลุ่มน้ำฝาง เพื่อเตรียมพื้นที่เพื่อพาคณะจากสำนักงานร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ มาลงพื้นที่ดูงาน

นักเรียนทุนฝึกและทำความเข้าใจการใช้แบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจะนำไปใช้เก็บข้อมูลในชุมชนของตน

เจ้าหน้าที่นำน้องๆนักเรียนทุนยืดเส้นยืดสายก่อนจะเริ่มอบรมแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

เจ้าหน้าที่สอนการบันทึกข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อจะให้นักเรียนลงไปเก็บข้อมูลในชุมชนที่ัตัวเองอาศัยอยู่