อบรมสื่อ แม่ฮ่องสอน 22-23 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ “โครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้”  เดินทางลงพื้นที่ ณ ตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออบรมการผลิตสื่อเช่น วิทยุเสียงตามสาย และการทำคลิป VDO แบบง่าย โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมให้กับกลุ่มผู้นำชุมชม และผู้นำจากชมรมผู้สูงอายุในตำบลหมอกจำแป่ ซึ่งผลการอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนสคริปในการทำ สปอตวิทยุ การเขียนสคริปในการทำคริปวีดีโอ และสามารถผลิตเป็นสปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ ให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่นเข้าใจด้วยภาษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆได้

[dt_gap height=”20″]

คุณรชต ชานนท์สกลุ ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้พร้อมกล่าวเปิดประชุม

เจ้าหน้าที่สื่อจากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ประชุมสรุปประเด็นปัญหา และอบรมในการเขียนสคริปการทำสปอตวิทยุพร้อมยกตัวอย่าง

หลังจากที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนสคริปแล้วทางผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มร่วมกันทำสคริปสปอตวิทยุก่อนที่จะเริ่มอัดเสียงต่อไป

หลังจากได้สคริปแล้วทางผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้เริ่มอัดเสียงตามภาษาถิ่นของแต่ละท้องถิ่นเพื่อนำไปเป็นสปอตวิทยุสำหรับเปิดเสียงตามสายของแต่ละชุมชน

[dt_gap height=”20″][dt_fancy_image type=”video” media=”https://www.youtube.com/watch?v=O85oH9OThWs” style=”1″ width=”640″ padding=”10″ margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ margin_left=”0″ margin_right=”0″ align=”center” animation=”none”]