อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนบำนาญแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนบำนาญแห่งชาติ” ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กทม. สนับสนุนโดย สสส. ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพและกลไกสนับสนุนการรณรงค์ของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแกนนำของเครือข่ายประชาชน 5 ข่าย คือ เครือข่ายผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ สลัม 4 ภาค บ้านมั่นคง กองทุนสวัสดิการชุมชน และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ มาเป็นกำลังหลักสำคัญในการผลักดันให้รัฐไทยมีระบบบำนาญแห่งชาติที่เป็นหลักประกันทางรายได้ขั้นพื้นฐานที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมให้กับประชาชนไทยทุกคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผ่านการลงลายมือสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … จากประชาชนใน 5 ข่ายทั่วประเทศ บนฐานการทำความเข้าใจร่วมกันว่า บำนาญประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียม