เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ 

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสาธรณประโยชน์ โดยไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2542 มีจุดมุ่งหมายเมื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาศ โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อ่อนแอ และสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยื่น โดยความร่วมมือและสนับสนน ของชุมชน ส่งเสริมแนวคิดในการสร้าง "พลังผู้สูงวัย" ให้เกิดขึ้นในสังคม โยมีพื้นที่หลักในการทำงานอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

การทำงาน : มูลนิธิทำงานใน 2 ระดับคือ

ในระดับชุมชน

ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จัดทำโครงการเสริมอาชิพเพื่อสร้างรายได้ให้ดับผู้สูงอายุ ร่วมกับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับกลุ่มเฝ้าระวัง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในระดับท้องถิ่น การเข้าถึงสิทธิ์ และการเรียกร้องสิธิของผู้สุงอายุ

ระดับชาติ

กระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้รัฐมีนโยลายด้านผู้สูงอายุที่ตอบสนองความต้องกาครของสังคมผู้สูง อายุ