เครือข่ายผู้สูงอายุเชียงใหม่ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายผู้สูงอายุเชียงใหม่ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ แม่ฮ่องสอน นำเสนอนิทรรศการและเกมส่งเสริมความรู้ ขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติและสิทธิผู้สูงอายุ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางบริหารงานสมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์ฯ และมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่

โดยงานในครั้งนี้ได้มีสมาชิกจากชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอ  และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจาก อ. แม่อาย, อ. แม่ออน และ อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ รวมกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุให้เป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคม

ทั้งนี้ เครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการและเกมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในประเด็นการขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ และสิทธิของผู้สูงอายุ ตาม มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พร้อมทั้งได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการก่อตั้งและบริหารงานสมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสมจิตต์ วิชา นายกสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้การต้อนรับและนำเสนอแนวทางการก่อตั้งและบริหารงานสมาคมฯ

[dt_gap height=”10″]