เครื่อข่ายผู้สูงอายุเข้ายื่นหนังสือสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559 ในงาน “เวที กสม.พบประชาชน (ภาคเหนือ)” ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทางเครือข่ายประชาชนขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ (ภาคเหนือ) ได้ยื่นหนังสือต่อนางเตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรณีที่รัฐบาลได้มีแนวคิดที่จะตัดลดงบประมาณ หรือควบคุมงบประมาณในการจัดสวัสดิการถ้วนหน้า การเลือกจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น คนจน คนยากไร้ ว่าเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชน

โดยทางเครือข่ายฯ ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ตรวจสอบการกระทำของรัฐที่ละเลยการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชน ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในชาติ และดำเนินการจัดทำรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐบาลให้มีการดำเนินการสร้างหลักประกันในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนไทยทุกคน ทั้งการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ การดำเนินการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะคนจน คนยากไร้ เร่งรัดให้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับระบบบำนาญแห่งชาติ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้สำหรับผู้สูงวัยทุกคน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA