เติมฝันผู้สูงวัยเมื่อรู้สิทธิ์

[dt_gap height=”10″]
[dt_gap height=”10″]

"แม่จันทร์ฟอง มหาไม้"

"เติมฝันผู้สูงวัยเมื่อรู้สิทธิ์"
[dt_quote type=”pullquote” font_size=”normal” background=”plain” animation=”right”]“ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ในการเข้าถึงสิทธิที่
สูงอายุควรจะได้รับเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีที่ยืนในสังคมด้วย”
[/dt_quote][dt_gap height=”10″]

การสร้างสังคมสูงอายุในฝันให้เกิดขึ้นมาได้นั้นจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุทั้งในด้าน สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ และในขั้นตอนการสร้างฝันนั้นจำเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องสิทธิ์เป็นตัวกระตุ้น ทางโครงการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุและความมั่นคงทางรายได้ของผู้สูงอายุในประเทศไทยจึงร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้สร้างทีมอาสาสมัครทีมหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า “อาสาสมัครส่งเสริมสิทธิ์ผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ”เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้ในเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ คอยกระตุ้น ดูแล คุ้มครองสิทธิและประสานงานในการดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 10 หมู่บ้านนำร่องของตำบลบ้านธิ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้สูงอายุ

           ทีมอาสาสมัครส่งเสริมสิทธิในพื้นที่มีแม่จันทร์ฟอง มหาไม้ เป็นประธาน  “การรวมกลุ่มกันที่มีพลังสร้างอำนาจต่อรอง กับหน่วยงานที่ดูแลเราอย่างเช่นเทศบาลท้องถิ่นต้องยอมรับพวกเรา” ทำให้เกิดประโยชน์ของการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ลักษณะการทำงานในรูปแบบของการประชุมสัญจรที่วนไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เรื่องของสิทธิ์ผู้สูงอายุ 13 ข้อ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ

พ.ศ.2546 และระหว่างนั้นเองก็พยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุไปด้วย ที่ผ่านมาปัญหาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยเฉพาะ ขาดความรู้เรื่องของสิทธิผู้สูงอายุ การเข้ารับการบริการเกี่ยวกับสุขภาพ การเข้าถึงแหล่งทุนในการสนับสนุนผู้สูงอายุ และความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เป็นต้น   กฎหมายของผู้สูงอายุมีบังคับใช้ แต่การปฏิบัติไม่ถึงผู้สูงอายุ ยังมีช่องว่างระหว่างกฎหมายอยู่ แม้นว่า กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมสิทธิที่เกิดขึ้นในพื้นที่จะเพิ่งจัดตั้งกลุ่มไม่นาน แม่จันทร์ มหาไม้ และทีมงาน พร้อมชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ ได้มีการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ชมรมผู้สูงอายุในการประชุมประจำเดือนของชมรมหมู่บ้านรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุพร้อมกับสร้างความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุไปในตัว พูดเรื่องสิทธิผู้สูงอายุแบบปากต่อปาก และให้ความรู้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้โอกาสในวันที่ผู้สูงอายุมีการรวมตัวกัน เช่นวันพระ   การใช้สิทธิเป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด ว่าผู้สูงอายุรู้จักที่จะเรียกร้องและใช้กับตัวเองมีอยู่มากขึ้น ยกตัวอย่างด้านสุขภาพ ที่ผู้สูงอายุกล้าที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเองในการขอลัดคิว การต่อรองกับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเกี่ยวกับสิทธิในการขอรับทุนในการดำเนินกิจกรรมของชมรม

[dt_gap height=”10″]

           “ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในการเข้าถึงสิทธิที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีที่ยืนในสังคมด้วย” แม่จันทร์ฟอง   มหาไม้ ประธานอาสาสมัครส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ เพื่อให้องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านผู้สูงอายุมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ในฐานะของผู้สูงอายุที่ทำงานและผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นเวลานาน