เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด 24-12-14 @เวียงศิริ รีสอร์ท ลำพูน

DSC_7099สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงแรมเวียงศิริ ลำพูน รีสอร์ท โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 170 คน จากหลากหลายภาคีเครือข่าย อาทิ สำงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน, สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอ, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ชมรมผู้สูงอายุจากอำเภต่างๆ, ผู้นำชุมชน และมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

โดยบรรยากาศภายในงานมีการมอบโล่ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว /ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ/ วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 และเวทีนำเสนอผลงานของเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการของชมรมผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน DSC_7117

ซึ่งในการนี้มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในด้านงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ด้านการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ และด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่