แม่ค้าจิตอาสาสู่ประธานชมรมผู้สูงอายุ

[dt_gap height=”20″]

"แม่หมาย"

"แม่ค้าจิตอาสาสู่ประธานชมรมผู้สูงอายุ"
[dt_quote type=”pullquote” font_size=”big” background=”plain” animation=”right”]

ก๋านยะก๋านหื้อคนเฒ่า ก๋ำไฮ คือ บุญ
บุญตี้เฮายะหื้อเปิ้นมีความสุข
ตี้สำคัญจะไปกึ๊ดเอาเปรียบ เฮาเป๋นผู้หื้อ
บ่ะมีเรียกร้อง บ่ะมีทวงบุญคุณเปิ้น”

[/dt_quote]

[dt_gap height=”20″]

              ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินงานของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านน้ำริน คือ ผู้นำคนสำคัญที่กลุ่มผู้สูงอายุเรียกติดปากว่า “แม่หมาย” หรือนางสมหมาย หลอดเข็ม ปัจจุบันอายุ 59 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมตัน   ปัจจุบันมีอาชีพหลัก คือ เปิดร้านค้าขายของชำ   มีบุตรชาย 2 คน อายุ 35 ปี และ 32 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านน้ำริน มาตั้งแต่บรรพบุรุษ  ในอดีตเคยเปิดร้านอาหารตามสั่งบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิงและเคยเป็นกุ๊กอยู่ที่สะเมิงรีสอร์ทอยู่หลายปี ก่อนที่จะมาเปิดร้านค้าขายของชำของตนเอง ด้วยอาชีพค้าขายที่พบปะกับผู้คนมากมายหลากลายอาชีพและเป็นที่รู้จักของคนในหมู่กว้าง ด้วยบุคลิกที่เอาจริงเอาจัง ทุ่มเทกับงานสาธารณะ มีอัธยาศัยดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเสียสละ มีจิตสำนึกสาธารณะ ประกอบกับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวถือว่าอยู่ในระดับที่สามารถพึ่งตนเองได้  ทำให้แม่หมายกลายเป็นผู้นำของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

[dt_gap height=”10″]
[dt_gap height=”10″]

                     หลังจากปี 2552 แม่หมายได้รับเลือกจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ให้เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุตำบล แทนที่ประธานคนเก่า และด้วยธรรมเนียมของตำแหน่งประธานชมรมผู้สูงอายุของตำบลสะเมิงใต้ ที่มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานรัฐได้สะดวก (เนื่องจากสถานที่ราชการที่สำคัญอยู่ในพื้นที่ของตำบลสะเมิงใต้) ส่งผลให้ป้าหมายกลายเป็นผู้ประสานงานด้านผู้สูงอายุในระดับอำเภอ

          แม่หมายเริ่มผลักดันงานพัฒนาสวัสดิการของผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลตำบลสะเมิงใต้อย่างเป็นทางการผ่านการพูด เสนอแนวคิดและสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ในเวทีการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ ในตำบล ซึ่งมีทั้งคนในหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม   เริ่มมีการชักชวนกลุ่มผู้นำของแต่ละหมู่บ้านในตำบลให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลมากขึ้น   แม่หมายมักจะเป็นผู้นำในการรณรงค์ เรียกร้องสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ    โดยมักจะพูดถึงเรื่องประสบการณ์ ความสำคัญของคนเฒ่า คนแก่ในฐานะผู้อาวุโสหรือค่านิยมเรื่องความเคารพ ความกตัญญู หรือแม้แต่การกล่าวอ้างอิงถึง พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้รับกระตุ้นจากเครือข่ายงานภายนอกชุมชน   การชักชวนกลุ่มผู้นำของหมู่บ้านอื่น ๆ ทำให้เกิดเครือข่ายการประสานงานในประเด็นของผู้สูงอายุชัดเจนขึ้น   ส่งผลดีต่อการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มผู้สูงอายุกล้ามีปากมีเสียงมากขึ้นในการพูดคุยกับเทศบาลฯ

          การทำงานของแม่หมายเอง ไม่ได้ราบลื่นแบบไร้ปัญหาอุปสรรค ตลอดระยะเวลาที่ทำงานในฐานะผู้นำ   แม่หมายถูกนินทา วิพากษ์วิจารณ์หรือถูกกล่าวโจมตีจากกลุ่มชาวบ้าน   เจ้าหน้าที่รัฐบางคนแสดงความคิดเห็นว่าเนื่องจากแม่หมายมีบุคลิกพูดจาตรงมาก โผงผาง หลายครั้งพูดแบบขวานผ่าซากกลางวงประชุม    บางครั้งแม่หมายเองยอมรับว่ามีท้อใจและเสียกำลังใจบ้าง แต่ก็ยังคงเดินหน้าทำงานต่อไป คำกล่าวของแม่หมายข้างต้นเป็นวิธีคิดบางมุมที่แม่หมายยึดถือ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงกำลังใจในการทำงานมาจนถึงปัจจุบัน

          จุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชมรมผู้สูงอายุบ้านน้ำริน เริ่มต้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.2543   เมื่อ สมหมาย หลอดเข็มหรือ “แม่หมาย”   ผู้นำคนสำคัญด้านงานพัฒนาของหมู่บ้านได้รู้จักกับมูลนิธิพัฒนาผู้สูงอายุหรือ FOPDEV ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ   ที่มีพื้นที่ดำเนินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือของไทย กลุ่มผู้สูงอายุร่วมงานกับ มูลนิธิฯ ภายใต้กรอบแนวคิดของโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ โดยชุมชน หรือ Support A Grandparent Project” ในขณะนั้น   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง ในการดูแลสมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกที่ด้อยโอกาส ช่วยผู้สูงอายุที่ต้องการมีรายได้เสริมได้มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งทุน   ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

[dt_gap height=”20″]