โครงการด้านภัยพิบัติ (DRR)

โครงการลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติ

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ได้ริเริ่มโครงการลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติ เพื่อสร้างความตะหนักและสร้างการมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุกับชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยต่างๆ และการผลักดันชมรมผู้สูงอายุให้เข้าไปมีบทบาทการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดด้านลบได้