โครงการด้านสุขภาพ

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

Home Care Volunteer

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เดิมคือ "โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านอาเซียน" เกิดข้นจากความร่วมมือระหว่างกองทุนความร่วมมือระหว่างอาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลี ที่มีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น จึงได้สนับสนุนเงินทุนให้แก่ภาคีเครือข่ายอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ได้รับทุนให้เริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2548 หลังจากการสนับสนุนสิ้นสุดลงในปี 2555 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ก็ยังคงเำเนินการโครงการนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีประโยชน์และความต้องการของผู้สูงอายุ

ปัจจุบันมูลนิธิได้ต่อยอดจากโครงการนี้ให้เป็นธุระกิจเพื่อสังคมในชื่อที่ว่า

Buddy Home Care