โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางรายได้

โครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมสูงวัย ในด้านการเข้าถึงสิทธิ และความมั่นคงทางรายได้ของผู้สูงอายุหญิง สร้างความตระหนักให้สังคมได้รู้ถึงศักยภาพและคุณค่าของผู้สูงอายุ สร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุว่าสามารถพึ่งพิงตนเองได้ เป็นพลังของชุมชนด้วยการเป็นผู้ให้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และภาคประชาสังคมให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายด้านงานผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางรายได้ คุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าถึงสิทธิพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น บำนาญชราภาพ สิทธิการทำงาน

 

HACP

HelpAge International

The Project Summary

 1. Improved CSO technical, operational and management capacities to raise awareness of older people’s rights and advocate for national policies and legislations promoting income security in old age
 2. Increased community and CBO engagement and participation in local level policy development and implementation, especially related to income security in old age in Northern Thailand with 30 communities.

Piloting areas with older people organizations in 30 communities in 3 rural sub-districts and 1 municipality in 3 provinces of Northern Thailand of Sameong Tai Sub-distirct & Chian Mai municipality in Chiang Mai; Banthi Sub-district in Lamphun and Mokchumpae Sub-district in Mae Hong Son
policy advocacy at national level with key civil society & multi-stakeholder.

 • Older people 3,000 people, 50% is women, 120 disabled
 • Older people’s groups 30 group
 • Non-government organization staffs 70 persons
 • Local Authorities & Government staffs 32 persons
 • Provincial Local Authorities, government, media staff, and civil society organization 58 persons.

Final beneficiaries: Older people in 3 provinces 279,300 persons

Main activities:

 • Training of capacity building team
 • Organisational development of older people groups (OPGs
 • OPG monitoring of income security and access to rights and entitlements
 • OPG engagement activities with Local Authorities (Las)
 • Awareness raising workshops and events
 • Research and advocacy with the community and key agents, local and national
 • Capacity building activities for non-state actors (NSAs) to provide OPG support and advocacy

Estimated results

 • 30 older people's groups (OPGs) implement activities improving older people's opportunities and access to income security, and effectively interact with Las
 • Raised awareness of rights and entitlements and contributions of older people in Thailand amongst government, private sector and public
 • Strengthened NSA networks capable of effectively engaging on national policy advocacy to enhance older people's rights, especially income security;
 • Greater, technical, operational and management capacity of FOPDEV to promote the interests of marginalised and vulnerable older people amongst communities and local authorities