การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสมาคมชมรมผู้สูงอายุอาเซียน

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสมาคมชมรมผู้สูงอายุอาเซียน และยกร่างข้อเสนอแนะต่อปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยผู้สูงอายุ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป (EU) และ KOICA ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสมาคมชมรมผู้สูงอายุอาเซียน และยกร่างข้อเสนอแนะต่อปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยผู้สูงอายุ ขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เครือข่ายผู้สูงอายุเชียงใหม่ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายผู้สูงอายุเชียงใหม่ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ แม่ฮ่องสอน นำเสนอนิทรรศการและเกมส่งเสริมความรู้ ขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติและสิทธิผู้สูงอายุ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางบริหารงานสมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนบำนาญแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนบำนาญแห่งชาติ” ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กทม.

ประชุมประจำเดือน โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ อ.แม่อาย 9 ม.ค 58

เมื่อวันศุกร์ที่  9 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ  ได้เดินทางไปยัง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ของชมรมผู้สูงอายุ