ยุติความยากจน!!!

ยุติความยากจน!!!หนึ่งในเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่น้องๆ เยาชนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งสารเป็นข้อความแสง ไปยังผู้นำนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยังยืนมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ขอสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนาคนทุกวัยไปด้วยกัน #action2015 #lightTheWay