บริโภคน้ำตาลให้พอดีช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นโรคเบาหวานมากและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก มีผู้ป่วยโรคเบาหวานถึงร้อยละ 37

ร่วมรณรงค์โรคเบาหวานในวันอนามัยโลก

เนื่องในวันอนามัยโลก 7 เมษายน 2559 ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนขององค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมรณรงเรื่อง เบาหวาน: ผลกระทบที่มีต่อผู้สูงอายุ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงปัญหาของโรคเบาหวานต่อสาธารณะชน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ภาครัฐได้เล็งเห็นปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่มีต่อโรคเบาหวาน เพื่อให้เกิดแนวนโยบายในการระวัง ป้องกัน และระบบการดูแลรักษาที่ยั่งยืนต่อไป