ผู้สูงอายุคือพลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน: เราจะก้าวไปด้วยกัน ปีนี้เป็นปีที่องค์การสหประชาติได้มีมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) เป็นกรอบความร่วมมือในการพัฒนาระดับโลก หลังการสิ้นสุดลงของ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals- MDGs)สิ้นสุดลงในปลายปี 2558 นี้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่นครนิวยอร์ค ภายใต้ SDGs ประเทศต่างๆมีพันธะร่วมกันที่จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง “ เราจะก้าวไปด้วยกัน– Leave no one behind”

ระบบบำนาญ แห่งชาติ คืออะไร และจะเป็นจริงได้แค่ไหน??

ในปี พ.ศ. 2535 เริ่มมีการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุโดยรัฐ ผู้สูงอายุที่ยากจน จะได้รับเบี้ยยังชีพ 200 บาทต่อเดือน ต่อมาปี พ.ศ. 2552 ได้เพิ่มเป็น 500 บาทต่อเดือน และในปี พ.ศ. 2555 เปลี่ยนการจ่ายจากแบบอัตราเดียวทุกกลุ่มอายุเป็นแบบขั้นบันได เป็น 600, 700, 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน

ผู้สูงอายุกับการจัดการภัยพิบัติ

พ่อบุญเป็ง อินแก้ว อายุ ๗๔ ปี แม้จะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากขอลาออกเพื่อไปดูแลครอบครัว แต่ด้วยความเคารพรัก คนในชุมชน จึงยังคงเรียกว่า “ป้อหลวง” ซึ่งหมายถึง ผู้ใหญ่บ้านในภาษาเหนือเช่นเดิม พ่อเป็งได้กลับมาทํางานเพื่อชุมชนอีกครั้ง ในฐานะประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

1 ตุลาคม ของทุกปี คือวันผู้สูงอายุสากล

1 ตุลาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2542 โดยได้ให้ความหมายของคำว่า “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ยังได้รณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยกำหนดคำขวัญว่า Add life to years เพื่อให้ประเทศต่างๆ ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอีกด้วย