กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงภัยพิบัติกับชมรมผู้สูงอายุและชุมชน

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงภัยพิบัติกับชมรมผู้สูงอายุและชุมชน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ พื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมคืนข้อมูลและถอดบทเรียนกับชุมชน  มีกลุ่มเป้าหหมายเข้าร่วม อาทิ ชมรมผูู้สูงอายุ ท้องถิ่น

วันจัดการภัยพิบัติแห่งอาเซียน

13 ตุลาคม 2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สภากาชาด เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านการจัดการภัยพิบัติ UNISDR จัดงานวันจัดการภัยพิบัติแห่งอาเซียน ASEAN Day for Disaster Management-ADDM และวันลดความเสี่ยงภัยพิบัติสากล International Day for Disaster Reduction-IDDR โดยในปีนี้ใช้ธีม ASEAN is resilience as ONE และ Knowledge for Life นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาจัดการภัย

ประชุมสรุปบทเรียนการซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติ 3 หมู่บ้าน

ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาทีมงานโครงการลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติได้ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล หมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนการซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติ 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านทบศอก (น้ำป่าไหลหลาก) หมู่บ้านห้วยโป่งออน (ดินโคลนถล่ม) และหมู่บ้านรักษ์ไทย (ภัยสงคราม) 

ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง 08-01-58

วันที่ 8 มกราคม 2558 ทีม DRR ได้ลงพื้นที่ ณ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อประชุมทบทวนกิจกรรมของโครงการลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติ กับกลุ่มผู้สูงอายุ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝางตลอด 2 ปีที่ผ่านมาและวางแผนสำหรับแนวทางการดำเนินงานในปีที่ 3/2558 

ประชุมติดความคืบหน้าด้านภัยพิบัติ ณ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 6-7 ม.ค 2558

ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ทีมงาน DRR ได้มีการลงพื้นที่ ณ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมประชุมกับทางกลุ่มผู้สูงอายุของ ต.ป่าแดด โดยการประชุมครั้งนี้

1 2