การสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

การสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2560 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เพื่อสร้างความตระหนัก และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวม และในระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ) รวมถึงประเมินแผนสิทธิมนุษยชน ในฉบับที่ผ่านมาและระดมสมองสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 4 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมการจัดทำวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน โดยกระบวนการจัดทำแผนฯ นี้ จะจัดให้มีเวทีสัมมนาในทุกภาคของประเทศ เพื่อยกร่างแผน และจัดประชุมวิพากย์ เมื่อแล้วเสร็จจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบ และประกาศใช้ อย่างเป็นทางการ ใน ปี พ.ศ. 2561 ต่อไป ในส่วนของกรอบงานด้านผู้สูงอายุ ได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาเรื่องการเข้าถึงสิทธิ ความเหลื่อมล้ำ การถูกละเมิด และการขาดการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ ในนโยบายทางด้านสิทธิ ที่สอดคล้องกับโครงสร้าง สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ และสวัสดิการ สำหรับสังคมผู้สูงวัย […]

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม”

เรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  “ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม” ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำรองที่นั่ง โทร. 02-681-1883

วันผู้สูงอายุสากล “พลังสูงวัย ร่วมพัฒนาสังคมไทย ไร้วยาคติ”

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ร่วมกับ องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ภาคีภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ได้จัดงานวันผู้สูงอายุสากล “พลังสูงวัย ร่วมพัฒนาสังคมไทย ไร้วยาคติ”

ประกาศ!!! รับข้อเสนอจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประเมินผลโครงการ

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และ HelpAge International ดำเนินงานโครงการสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย สนับเงินทุนโดยสหภาพยุโรป ระยะเวลา 4 ปี

6 ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

ลูกหลานทุกคนรู้ดีว่า การล้มเป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ เพราะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมาย นอกจากการดูแลผู้สูงอายุที่คุณรัก และรักคุณอย่างใกล้ชิดแล้ว การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุได้ และนี่คือ 6 ท่าออกกำลังกายที่ ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำ

1 2 3 4