สรุปผลงานและความสำเร็จของโครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย

สรุปผลงานและความสำเร็จของโครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทยในสี่ปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล และ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายระดับชาติฯครั้งสุดท้าย เพื่อสรุปผลงานและความสำเร็จของโครงการในสี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในการดำเนินงาน

จากสะเมิงใต้ สู่ออนใต้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการเพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะเมิงใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงานด้านบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.แม่ผาแหน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยเน้นสุขภาวะประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ “โครงการสล่าใจบุญ นายทุนใจดี” บริจาคทุนเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพห้องน้ำให้เอื้อต่อสภาวะกายของผู้สูงอายุ จำนวน 55 หลัง การจัดตั้งกองทุนออกซิเจน กองทุนออมวันละบาท (กองทุนสวัสดิการชุมชน) เป็นต้น นอกจากนั้นวิทยากรยังได้แนะแนวทางการระดมทุนจากในชุมชน โดยเริ่มจากตนเอง ซึ่งเน้นการทำความเข้าใจและผสานความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชน กิจกรรมดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป (EU)

เครื่อข่ายผู้สูงอายุเข้ายื่นหนังสือสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559 ในงาน “เวที กสม.พบประชาชน (ภาคเหนือ)” ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทางเครือข่ายประชาชนขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ (ภาคเหนือ) ได้ยื่นหนังสือต่อนางเตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรณีที่รัฐบาลได้มีแนวคิดที่จะตัดลดงบประมาณ หรือควบคุมงบประมาณในการจัดสวัสดิการถ้วนหน้า การเลือกจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น คนจน คนยากไร้ ว่าเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชน

รณรงค์ “เปลี่ยนจากเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญพื้นฐาน”

เนื่องในโอกาส วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ประกอบด้วยเครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายสลัม 4 ภาค เครือข่ายสวัสดิการชุมชน และเครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ร่วมกันจัดงานรณรงค์ “เปลี่ยนจากเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญพื้นฐาน” ขึ้น

ประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายระดับชาติ (NPAC)

ประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายระดับชาติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องกรุงเทพ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าท์กรุงเทพมหานครได้มีการประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายระดับชาติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปโดยมี นายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมและมีภาคีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านนโยบายรัฐ อาทิ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สภาพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ พร้อมกับภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุในระดับชาติรับฟังผลการดำเนินงานโครงการฯและให้ข้อเสนอแนะระดับนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับประเทศเพื่องานที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป [dt_button link=”https://flic.kr/s/aHsktme27w” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”light_with_bg” bg_hover_color_style=”accent” text_color_style=”context” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม[/dt_button]

1 2 3 4