PPAC Meeting Schedule Thai Version

คณะที่ปรึกษานโยบายการพัฒนางานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และองค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ

——————————————-

 1. บทบาทหน้าที่คณะที่ปรึกษานโยบายการพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดฯ

                คณะที่ปรึกษานโยบายการพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัด ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กับ การพัฒนาผู้สูงอายุ และ โครงการฯดังกล่าว โดยมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ แนวทางการประสานนโยบายและแผนงานสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาผู้สูงอายุของภาคส่วนต่างๆในจังหวัด
 • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการฯดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และ การปรับปรุงแผนงานโครงการฯที่เหมาะสมรวมทั้งความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชมรมผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการฯ
 • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะและ สนับสนุนการขยายผล ต้นแบบกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการ สู่เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในพื้นที่และระดับนโยบาย

 

 1. คณะที่ปรึกษานโยบายการพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดฯ

คณะที่ปรึกษานโยบายฯ มีตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กร จากหลายภาคส่วน รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิชาการ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้

 1. สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาคเหนือ
 6. เทศบาลนครเชียงใหม่(อปท.)
 7. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
 8. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 9. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที่ 1 จังหวัดเชียงเชียงใหม่
 10. องค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ (HelpAge International)
 11. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
 12. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
 13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

————————————————————————-

กำหนดการ

ประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายการพัฒนางานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 ธันวาคม 2557   เวลา 08.30 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุมเลควิว 3   กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่    

 

08.30 – 09.00 น           ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.           กล่าวต้อนรับ และ ความสำคัญของคณะที่ปรึกษานโยบายการพัฒนางาน ผู้สูงอายุโดยคุณสว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

09.30 -10.30 น.            แนะนำงานโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ โดย นายเจนวิทย์ วิโสจสงคราม เจ้าหน้าที่ สื่อสารองค์กร

 

10.30-10.50 น.                   รับประทานอาหารว่าง

 

10.50–11.20 น.            นโยบายการพัฒนางานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ของภาครัฐและประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

11.20—11.50 น.         เปิดอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนางานผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

11.50 – 12.00 น.          กล่าวสรุป โดย ผอ.สว่าง   แก้วกันทา พร้อมกล่าวปิดการประชุม

 

12.00- 13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

——————————————————-

แผนที่