โครงการรณรงค์เพื่อความมั่นคงในชีวิตของหญิงสูงอายุ

โครงการรณรงค์เพื่อความมั่นคงในชีวิตของหญิงสูงอายุ

ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้วาระผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

มีระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สอดคล้องกับรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2564

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสถานการณ์การเงินของหญิงสูงอายุในประเทศไทยโดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุร่วมกับมูลนิธิผู้หญิง ในปี พ.ศ. 2561

พบว่า หญิงสูงอายุส่วนใหญ่ประสบกับภาวะขาดความมั่นคงในชีวิตเนื่องจากไม่มีเงินออม  หญิงสูงอายุที่ทำงานมีรายได้ในอัตราที่น้อยมาก

เนื่องจากส่วนใหญ่ทำงานในธุรกิจครอบครัวที่ไม่ได้รับค่าจ้าง อีกทั้งมีเพียง 1 ใน 3 ของหญิงสูงอายุที่ได้รับเงินบำนาญ

เพราะส่วนใหญ่ทำงานในภาคนอกระบบ นอกจากนี้หญิงสูงอายุพึ่งพาเงินสนับสนุนจากคู่สมรสและลูกหลานมากกว่าชายสูงอายุถึง 1.5 เท่า

และแม้จะมีการสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ เดือนละ 600 – 1,000 บาท ซึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ 25% ของเส้นความยากจนของประเทศไทยนั้น

และพบว่ากว่า 50% ของหญิงสูงอายุพึ่งพิงรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับแนวโน้มปัญหาที่หญิงสูงอายุกำลังเผชิญ

เนื่องจากยังไม่ได้คำนึงถึงมิติเพศภาวะและความเป็นหญิงชาย และการดำเนินงานด้านผู้หญิงยังคงให้ความสำคัญเฉพาะผู้หญิงและเด็กในวัยเจริญพันธุ์

ขณะที่กลุ่มหญิงสูงอายุยังถูกละเลยหรือมองข้าม

โครงการนี้ นับเป็นครั้งแรกที่องค์กรด้านผู้สูงอายุประสานการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้หญิง โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (มพส.)

ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่นคงในชีวิตของหญิงสูงอายุ

(women’s well – being) ด้วยการยกระดับความมั่นคงทางการเงินของหญิงสูงอายุให้ดีขึ้น และเพื่อผลักดันประเด็นเพศภาวะ

และผู้สูงอายุให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา ระดมการสนับสนุนผู้สูงอายุหญิงและทำหน้าที่เป็นภาคีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับอาเซียน

โดยเฉพาะรัฐบาลประเทศไทยและฟิลิปปินส์ เพื่อสะท้อนความท้าทายความมั่นคงทางการเงินของหญิงสูงอายุ

โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินของหญิงสูงอายุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(Promoting Financial Security of Older Women in Southeast Asia: PRO OLDER WOMEN)

ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิ Tsao Foundation ประเทศสิงคโปร์ และองค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล (HelpAge International)

มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 – 2565) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์

สามารถดาวน์โหลด เอกสารสรุปการวิจัย ความมั่นคงทางการเงินของหญิงสูงอายุในประเทศไทย ได้ที่นี่