วันผู้สูงอายุสากล “พลังสูงวัย ร่วมพัฒนาสังคมไทย ไร้วยาคติ”

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ร่วมกับ องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ภาคีภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ได้จัดงานวันผู้สูงอายุสากล “พลังสูงวัย ร่วมพัฒนาสังคมไทย ไร้วยาคติ”

ผู้สูงอายุคือพลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน: เราจะก้าวไปด้วยกัน ปีนี้เป็นปีที่องค์การสหประชาติได้มีมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) เป็นกรอบความร่วมมือในการพัฒนาระดับโลก หลังการสิ้นสุดลงของ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals- MDGs)สิ้นสุดลงในปลายปี 2558 นี้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่นครนิวยอร์ค ภายใต้ SDGs ประเทศต่างๆมีพันธะร่วมกันที่จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง “ เราจะก้าวไปด้วยกัน– Leave no one behind”

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว